تصویر پروفایل
شخصی

0

آگهی فروخته شده

57

لیست کامل

تماس

8 بازدیدها
آذر 29, 1401

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
4 بازدیدها
آذر 29, 1401

کارگر انبار شرکت سامسونگ حقوق دیپلم به بالا مسلط ب...

وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
8 بازدیدها
آذر 29, 1401

خدمات وآبدارچی شرکت سام سرویس

وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
7 بازدیدها
آذر 29, 1401

کال سنتر شرکت سام سرویس

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی راشدان
12 بازدیدها
آذر 29, 1401

کارشناس واحد برنامهریزی وتوسعه سام سرویس فقط ساکن ...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی راشدان
14 بازدیدها
آذر 29, 1401

حسابدار شرکت سام سرویس ساکن تهران–آشنایی با سیستم ...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی راشدان
11 بازدیدها
آذر 29, 1401

کارشناس–رشتهایمنی و صنعتی و مرتبط–بهداشتحرفه ای و ...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
17 بازدیدها
آذر 29, 1401

حراست شرکت سامسونگ حقوق مزایا وزارت کاربیمه تکمیلی...

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)

دفتر کاریابی راشدان
13 بازدیدها
آذر 29, 1401

فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک نقشه خوانی–پول...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی راشدان
9 بازدیدها
آذر 29, 1401

فنی و مهندسی(قالبساز)شرکت سامسونگ سهسال سابقه کار ...

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)

دفتر کاریابی راشدان
بالا