تصویر پروفایل
شخصی

0

آگهی فروخته شده

67

لیست کامل

تماس

12 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو تسهیل دارشرکت موضوع  امور اداری خارج ...

بالاتر از وزارت کار 11 (قابل مذاکره است)

م انقلاب
15 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو آبدارچی موضوع آبدارچی شرکت جنسیت : آق...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
11 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو فنینصاب پله برقی موضوع نیر فنی نصب وت...

توافقی 9 (قابل مذاکره است)

م انقلاب
15 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو کمکحسابدار موضوع کمک حسابدارخانم و آق...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
10 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو سرآیدارشرکت موضوع سرآیدار داشتنسلامت ...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
12 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام حسابدار خانمو آقا موضوع فعالیت حسابداری کا...

وزارت کار 9 (قابل مذاکره است)

م انقلاب
12 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو خدمات ونظافت شرکت موضوع فعالیت خدمات ...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
11 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو کارمند اداری  خانم موضوع فعالیت کارمن...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
16 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو کارگرخط تولید موضوع فعالیت خط تولید ک...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
13 بازدیدها
فروردین 20, 1402

استخدام نیرو کارگر آشپز خانم   موضوع فعالیت پخت و ...

وزارت کار 9 (ثابت)

م انقلاب
بالا