باسمه تعالی اینجانب مجید رمضان پور اقدمی فرزند علیرضد به کد ملی 0020970919 در مورخ تنظیم ثبت نام فرم در موسسه کاریابی راشدان درکامل صحت وسلامت عقلانی بدون هیچگونه زور و جبری ثبت نام نموده ام. لکن، علی...

باسمه تعالی اینجانب ام البنین برزگر تیله نویی فرزند حبیب به کد ملی 2170121730 در مورخ تنظیم ثبت نام فرم در موسسه کاریابی راشدان درکامل صحت وسلامت عقلانی بدون هیچگونه زور و جبری ثبت نام نموده ام. لکن، ...

باسمه تعالی اینجانب ……….مهرزاد مولوی………. فرزند…غلام رضا………… به کد ملی……..3861214849……….. در مورخ تنظیم ثبت نام فرم در موسسه کاریابی راشدان درکامل صحت وسلامت عقلانی بدون هیچگونه زور و جبری ثبت نام نمود...

باسمه تعالی اینجانب …حانیه استوار…………….. فرزند…قاسم………… به کد ملی………..0019114737…….. در مورخ تنظیم ثبت نام فرم در موسسه کاریابی راشدان درکامل صحت وسلامت عقلانی بدون هیچگونه زور و جبری ثبت نام نموده ام...

بالا