کارگر انبار شرکت سامسونگ

کارگر انبار شرکت سامسونگ حقوق دیپلم به بالا مسلط به فن بیان و شناخت بازار شرایط سنی زیر35 سال مزایا وزارت کار بیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتماعی محدوده  جاده قدیم دارای مدرک کارشناس :099916005862...

کارشناس واحد برنامه ریزی وتوسعه سام سرویس

کارشناس واحد برنامهریزی وتوسعه سام سرویس فقط ساکن تهران–کارشناس نرم افزار–تسلط به طراحی سایت ونرم افزارnetcore- sql-اشنایی باphp- csharpو Bootstrap….. حقوق کاردانی به بالامسلط به فن بیان و شناخت بازار...

حسابدار شرکت سام سرویس

حسابدار شرکت سام سرویس ساکن تهران–آشنایی با سیستم راهکاران یا نرم افزارهای مشابه–تسلط به اکسل حقوق کاردانی به بالامسلط به فن بیان و شناخت بازارشرایط سنی زیر35 سالمزایا وزارت کاربیمه تکمیلی و بیمه تامی...

کارشناس-رشته ایمنی و صنعتی و مرتبط-بهداشت حرفه

کارشناس–رشتهایمنی و صنعتی و مرتبط–بهداشتحرفه ای و محیط زیست شرکت سامسونگ حقوق مزایا وزارت کاربیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتمایدارای مدرک کاردانی به بالامسلط به فن بیان و شناخت بازارشرایط سنی زیر35 سالکا...

حراست شرکت سامسونگ

حراست شرکت سامسونگ حقوق مزایا وزارت کاربیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتمایدارای مدرک دیپلم  کاردانی به بالامسلط به فن بیان و شناخت بازارشرایط سنی زیر35 سالکارشناس :099916005862...

فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک

فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک نقشه خوانی–پولیش کاری–جوشکاری آرگون و جوشسرد–آشنایی کامل با تجهیزات پرداخت و پولیش حقوق مزایا وزارت کاربیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتمایدارای مدرک کاردانی به بالامسلط...

فنی و مهندسی(قالبساز) شرکت سامسونگ

فنی و مهندسی(قالبساز)شرکت سامسونگ سهسال سابقه کار مرتبط با قالب های پلاستیک حقوق مزایا وزارت کاربیمه تکمیلی و بیمه تامین اجتمایدارای مدرک کاردانی به بالامسلط به فن بیان و شناخت بازارشرایط سنی زیر35 سا...

بالا