استخدام منشی آشنا به امور مالی

استخدام منشی آشنا به امور مالی

میدان انقلاب

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)
استخدام منشی دفتر وکالت

استخدام منشی دفتر وکالت

میدان انقلاب

بالاتر از وزارت کار 6,000,000 (ثابت)
استخدام منشی بخش فروش
بالا