آگهی های ویژه

کارشناس فروش

کارشناس فروش

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)
کارگر انبار شرکت سامسونگ

کارگر انبار شرکت سامسونگ

دفتر کاریابی راشدان

وزارت کار 0 (ثابت)
کال سنتر شرکت سام سرویس

کال سنتر شرکت سام سرویس

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
کارشناس واحد برنامه ریزی وتوسعه سام سرویس

کارشناس واحد برنامه ریزی وتوسعه سام سرویس

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
حسابدار شرکت سام سرویس

حسابدار شرکت سام سرویس

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
کارشناس-رشته ایمنی و صنعتی و مرتبط-بهداشت حرفه
حراست شرکت سامسونگ

حراست شرکت سامسونگ

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (ثابت)
فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک

فنی و مهندسی قالبسازی تزریق پلاستیک

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
فنی و مهندسی(قالبساز) شرکت سامسونگ

فنی و مهندسی(قالبساز) شرکت سامسونگ

دفتر کاریابی راشدان

بالاتر از وزارت کار 0 (قابل مذاکره است)
بالا