کیوکوشین ایران KYOKUSHIN IRAN

بنیانگذار سبک کیوکوشین ایران کانچو سید مرتضی خوشی

فرم اطلاعات شخصی هنرآموزان کیوکوشین ایران

نام و نام خانوادگی(Required)
تاریخ تولد(Required)
Accepted file types: jpg, Max. file size: 100 MB.
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, Max. file size: 100 MB.
  گرفتن عکس با تلفن همراه امکان پذیر می باشد
  فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, Max. file size: 100 MB, Max. files: 6.
   آدرس محل زندگی الزامی(Required)
   بالا