پرداخت ودیعه بکار گماری کارجویان

پرداخت ودیعه بکار گماری کارجویان

  • ودیعه معرفی به کارگماری 700000 هزار تومان مابقی هزینه بکارگماری 1400000 هزارتومان نکته .,ودیعه بکار گماری از تاریخ پرداخت به مدت یکماه در حساب کاربری کارجو مسدود میگردد و بعد از یکماه به حساب کارجو انتقال می یابد.

logo-samandehi
سوئیچر رنگ