پرداخت ودیعه بکار گماری کارجویان

پرداخت ودیعه بکار گماری کارجویان

  • ودیعه معرفی به کارگماری 500000 پانصد هزار تومان مابقی هزینه بکارگماری 2500000دو میلیون و پانصد هزارتومان نکته .,ودیعه بکار گماری از تاریخ پرداخت به مدت سه ماه در حساب کاربری کارجو مسدود میگردد و بعد از گذشت 3 ماه به حساب کارجو انتقال می یابد.

logo-samandehi
سوئیچر رنگ